top of page

Førerkortattest - regelverk

1. oktober 2016 trådte nye regler om førerkort i kraft. De nye reglene innebærer at den som søker om førerkort må fylle ut egenerklæring om helse. Om søkeren oppgir å ha en sykdom eller tilstand, bruker legemidler som kan gi svekket kjøreevne eller er over 75 år må vedkommende levere helseattest fra legen. De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest fra lege. Det samme gjelder tilstand dersom en person har blitt fratatt førerkortet.

 

Nytt i Førerkortforskrift fra og med den 01.10.2016 er at legen vil da selv avgjøre om helsekravene er oppfylt.

 

Det ble utarbeidet ny helseattest og faglig veileder til de nye reglene. Per dagens dato forventes det at mange tilstander kommer fortsatt til å kreve spesialisterklæring i tillegg til helseattest.

 

Samtidig sier ny forskrift gjeldende fra 01.11.15  at spesialisthelsetjenesten må gi behandlingsgaranti og frist til alle som skal mottas i poliklinikkene. Derimot finnes ingen krav i forskrift/prioriteringsveilederen fra Helsedirektoratet om at stabile pasienter som for eksempel hjertepasienter som har vært ACB-opererte, klaffeopererte eller som har gjennomgått en utblokking/PCI, har rett på dette tilbudet i spesialisthelsetjenesten når formålet er attest.

Det vil si at de stabile pasientene må oppsøke private spesialister for å få ordnet med spesialist erklæringene til Helseattest.

Etter legebesøket må du møte opp personlig og levere helseattesten på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner.

Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres. Du vil få nytt førerkort med gyldighet ut i fra helseattesten. Ved senere fornyelser må samme prosess med ny helseattest og nytt førerkort gjentas. Fornyelse må skje før utløpsdato for å kunne ha uavbrutt førerett.

Husk at ingen må føre kjøretøy ved kortvarig sykdom, helsesvekkelse eller hvis bruk av medikamenter gjør at man ikke kan kjøre på en trygg måte. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene for førerkort.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi har alt som trenges for en slik vurdering hos oss på A-Medi.

 

Alt på et sted i løpet av 1 dag!

 

Ventetid på under 1 uke og ingen henvisning nødvendig.

 

Våre spesialister tar alle nødvendige undersøkelser og fyller ut Helseattest. I tillegg kan du fylle ut egenerklæring om helse hos oss slik at du ikke trenger å gå til trafikkstasjon på forhånd og sparer tid.

Våre spesialister i hjertesykdommer, indremedisin og geriatri med lang erfaring tar seg av alle følgende typer utredninger med tanke på spesialistattester til førerkort:

Førekort og helsekrav for hjertesyke

Spesielt strenge krav stilles det til mennesker som har hatt en eller annen alvorlig sykdom og søker om fornyelse av førerkortklasser C1(E), C(E), D1(E), D(E).  Her trenges det  komplett utredning hos hjertespesialist inkludert  :

Ultralyd av hjerte

ArbeidsEKG

24-timers EKG registrering

Førerkort og hukommelsessvikt

Angående mennesker som har hukommelsesproblemer trenges det fordypet utredning med spesielle tester  hos spesialist i geriatri eller nevrologi med fordypet kompetanse i dette område. Vurdering hos fastlege er vanligvis ikke bra nok og kan, i noen tilfeller, føre til at en mister førerkort ved en feiltagelse.

Førekort og helsekrav for pasienter med diabetes

For personer med diabetes kreves en egen tilleggsattest om helse for personer med diabetes i tillegg til vanlig helseattest.  Etter 1. juli 2010 er maksimal varighet 5 år på vanlig førerkort.  

Helseattesten kan skrives ut av den vanlige behandlende lege dersom pasienten er under regelmessig behandling, velregulert og ikke har hatt hypoglykemi med behov for hjelp fra andre de siste 12 månedene. Ellers må attesten utstedes av spesialist i indremedisin.

For førerkort  klasse C1(E), C(E), D1(E), D(E) stilles spesielle helsekrav med individuell vurdering av spesialisten i indremedisin hvor førerkortet ikke kan gis lenger gyldighetstid enn 3 år.

 

Ta gjerne kontakt for timebestilling!

 

Legemidler – helsekrav til førerkort

Beroligende, smertestillende og sovemedisin kan føre til trafikkfarlig atferd. Sjåfører som bruker noen typer vanedannende legemidler, for eksempel beroligende midler i gruppen «benzodiazepiner» i store doser eller fast bruk flere ganger daglig, må enten slutte, trappe ned til lavere dose eller gå over til et annet legemiddel hvis de fortsatt skal kunne kjøre bil. Ta kontakt med legen din hvis du ønsker å slutte, trappe ned eller bytte legemiddel.

Please reload

bottom of page